madarsa

Islamitisch Educatief Centrum

Madarsa

Anwaaroel Uloom

madarsa

Doe'a salaat adDoeha

salaat adDoeha is bij sommigen ook bekend als namaaz-e-tjaast

duaduhasalaat
Allahoemma innad dhoehaa a dhoeha oeka, wal bahaa a bahaa oeka, wal djamaala djamaaloeka, wal qoewwata qoewwatoeka, wal qoedhrata qoedhratoeka, wal ismata ismatoeka. Allahoemma in kana rizqi fii samaa ie fa anzilhoe, wa in kaana fil ardhi fa akhridjhoe, wa in kaana moe's saran fa yassirhoe, wa in kaana haraaman fa tahhirhoe, wa in kaana ba'iedan fa qarribhoe, bihaqqi dhoehaa ika, wa bahaa ika, wa djamaalika, wa qoewwatika, wa qoedhratika, aatini maa ataita ibaadakas saalihien.

Betekenis: "O Heer, de tijd van doeha (de dageraad) is Uw doeha, en de grootheid is Uw grootheid en de schoonheid is Uw schoonheid, en de kracht is Uw kracht en de macht is Uw macht en de bescherming is Uw bescherming.

O Heer, als mijn voorziening in de hemel is, laat die dan neerdalen en als mijn voorziening op aarde is, dan laat die uitkomen en als het moeilijk is, maak die dan gemakkelijk en als het verboden is, reinig die dan en als die ver is, laat die dan dichterbij komen met de waarheid van Uw dageraad en Uw grootheid en Uw schoonheid en Uw kracht en Uw macht; schenk me wat U Uw vrome dienaren hebt geschonken."